Open call voor essays

English version below

Dat we zo niet verder kunnen is nu wel duidelijk. Ecologische ineenstorting, economische ongelijkheid, neokoloniale uitbuiting in lagelonenlanden en dan ook nog een pandemie — de wereld is in de ban van schandalen en crises. Die komen niet uit de lucht vallen. Zo is het al vijftig jaar geleden dat de Club van Rome in ‘The Limits to Growth’ een groot deel van de huidige problemen voorspelde. En elk van die problemen heeft een relatie met het ontwerpveld. Wij nodigen (schrijvende) ontwerpers uit hun visie hierop te geven in een essay van maximaal 800 woorden.

In de driedelige podcast Designers write worden in totaal zes nieuwe essays aan reflectie onderworpen. Als jouw essay geselecteerd wordt, lees je je essay voor tijdens een van de drie afleveringen en discussiëren we samen met jou over de inhoud van de tekst en de implicaties ervan voor de toekomst van het ontwerpvak. Je tekst zal ook gepubliceerd worden op deze website. We zoeken vooral naar prikkelende en scherpe teksten die een systemische kijk op de problematiek geven. Bij selectie ontvang je een honorarium voor het essay en een honorarium voor deelname aan de podcast.

Uiterste deadline voor je inzending is maandag 24 mei 2021 om 23:59 uur. 

Selectie van de essays, evenals kritische reflectie op jouw werk tijdens de podcast is in handen van onze tekstcuratoren: Aminata Cairo (https://aminatacairo.com), Florian Cramer (http://floriancramer.nl) en Marjanne van Helvert (https://www.dirty-design.net). Dit gebeurt allemaal in samenspraak met en ondersteund door hoofdcurator Joeri Pruys (https://www.joeripruys.com) en kwartiermaker Jeroen Deckers (https://www.designplatformrotterdam.nl/about).

Wij zien uit naar je inzending!

Criteria en procedure

 • Het ingezonden essay is maximaal 800 woorden exclusief titel en eventuele tussenkopjes. Het essay is geschreven in het Nederlands of Engels en bevat geen afbeeldingen.
 • Het essay is nieuw of eerder gepubliceerd, maar dan wel na 1 januari 2018. Vermeld bij inzending van bestaand werk de publicatiedatum en de naam van het tijdschrift of de website.
 • Het essay mag meerdere auteurs hebben. Alle auteurs dienen toestemming te hebben gegeven voor inzending en dienen ge-cc’t te worden bij inzending.
 • Het essay wordt ingestuurd als bewerkbaar tekstdocument, bij voorkeur een Word-bestand in een gangbaar lettertype (11pt, regelafstand 1,5). Geef het document als bestandsnaam de titel van het essay: “Dit is de titel van het essay.docx”.
 • Stuur je inzending uiterlijk maandag 24 mei 2021 om 23:59 uur in op essays@designerswrite.org
 • Vermeld in de e-mail in ieder geval je naam, de namen van eventuele coauteurs en je telefoonnummer.
 • Een van de auteurs van het essay is beschikbaar om het essay voor te lezen en erop te reflecteren tijdens de podcastopname. De opname vindt plaats vanaf je eigen beeldscherm.
 • Voor het geselecteerde essay en deelname aan de podcastaflevering is een vergoeding beschikbaar. Na afloop van de podcastpublicatie wordt het essay op designerswrite.org gepubliceerd.

Vragen? Mail ons op info@designerswrite.org.

Designers write is een initiatief van Designplatform Rotterdam en Joeri Pruys en wordt ondersteund met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


ENGLISH VERSION

OPEN CALL FOR ESSAYS

It’s clear we can’t continue like this. Ecological collapse, economic inequality, neo-colonial exploitation in low-wage countries and on top of that a pandemic — the world is in the grip of scandals and crises. This is no surprise. It’s been fifty years since the Club of Rome predicted many of the current problems in ‘The Limits to Growth’. And each of those problems has a relationship with the design field. We invite (writing) designers to give their vision on this in an essay of no more than 800 words.

In the three-part podcast Designers write, a total of six new essays are subjected to reflection. If your essay is selected, you will be invited to read your essay during one of the three episodes, and we will jointly discuss the content of the text and its implications for the future of the design profession. Your essay will also be published on this website. We aim to select stimulating and sharp essays that provide a systemic view of the issues at hand. Upon selection, you will receive a fee for the essay and a fee for participating in the podcast.

THE DEADLINE FOR SUBMISSION IS MONDAY 24 MAY 2021 AT 11:59 PM.

Selection of the essays, as well as critical reflection on your work during the podcast, is in the hands of our text curators: Aminata Cairo (https://aminatacairo.com), Florian Cramer (http://floriancramer.nl) and Marjanne van Helvert (https://www.dirty-design.net). This is all done in consultation with and supported by chief curator Joeri Pruys (https://www.joeripruys.com) and quartermaster Jeroen Deckers (https://www.designplatformrotterdam.nl/about).

We look forward to your submission!

Criteria and procedure

 • The essay submitted has a maximum of 800 words excluding title and any subheadings. The essay is written in Dutch or English and contains no images.
 • The essay is new or published earlier, but only after 1 January 2018. When submitting existing work, please state the publication date and name of the journal or website.
 • The essay may have multiple authors. All authors must have given permission for submission and must be cc’ed upon submission.
 • The essay is submitted as an editable text document, preferably a Word file in a common font (11pt, line spacing 1.5). Please give the document as file name the title of the essay: “This is the title of the essay.docx”.
 • Send your submission to essays@designerswrite.org no later than Monday, May 24, 2021 at 11:59 PM.
 • State your name, the names of any co-authors and your telephone number in the e-mail.
 • One of the essay authors should be available to read and reflect on the essay during the podcast recording. The recording takes place from your own screen.
 • A fee is available for the selected essay and participation in the podcast episode. After the podcast publication, the essay will be published on designerswrite.org.

Questions? Mail us at info@designerswrite.org.

Designers write is an initiative of Designplatform Rotterdam and Joeri Pruys and is supported by a contribution from the Creative Industries Fund NL.